^Powrót na górę
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Koncepcja pracy

Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W CHOJNIE

NA LATA 2014-2017

 Misja przedszkola

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy warunki do budowania postaw twórczych, kształtuje otwartość na wiedzę, rozwija zainteresowania i uzdolnienia. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, ceni tradycje rodzinne, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej,
a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Nasze hasło to: Jestem dzieckiem, człowiekiem, Polakiem, jestem częścią świata

Misja przedszkola


WIZJA PRZEDSZKOLA

(uwzględnia wymagania określone w załączniku do rozporządzenia

o nadzorze pedagogicznym z dnia 7.10.2009 r.)

Organizacja oraz zasoby rzeczowe i osobowe przedszkola

Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne. Dla zapewnienia sposobu na kreatywne rozwiązywanie problemów i tworzenie nowych perspektyw powołano zespoły zadaniowe. Kadra tworzy rzeczowy klimat współdziałania. W przedszkolu panuje (miedzy dziećmi - rodzicami - pracownikami) atmosfera życzliwości i partnerstwa. Przedszkole systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania i edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie. Pomieszczenia przedszkolne, jego wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne pozwalają na realizację przyjętych programów. Zadbane meble i kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu. Kierujemy się zasadą: "Nie można ziarna zmusić do rozwoju i kiełkowania, można jedynie stworzyć mu warunki zezwalające na to, aby ziarno rozwijało wszystkie tkwiące w nim możliwości" (Carl Roger).

Istota procesów zachodzących w przedszkolu i efekty

Koncepcja pracy respektuje cztery filary nowoczesnej edukacji:
  1. Uczyć się, aby wiedzieć (wiedza)
   Wiedza to środek i cel ludzkiego życia. Pozwala na komunikowanie, rozwijanie umiejętności, rozumienie świata Daje radość rozumienia, poznawania i odkrywania. Istotna jest sprawność procesów poznawczych
  2. Uczyć się, aby działać (umiejętności)
   W codziennej rzeczywistości istotne są różnorodne kompetencje, dzięki którym człowiek radzi sobie z różnymi zadaniami i problemami
  3. Uczyć się , aby być (system wartości i postaw)
   Dzięki edukacji człowiek powinien kształcić samodzielne, krytyczne myślenie, wypracować sądy, podejmować decyzje w różnych okolicznościach życia. Ważne są różnorodne doświadczenia, które mają pomóc w ukształtowaniu systemu postaw, wzbogacić osobowość, przygotować do "bycia" i pełnienia ról.
  4. Uczyć się, aby żyć wspólnie z innymi (pokojowe współistnienie i współdziałanie całej ludzkości)
   Ważne jest, aby odkryć siebie, zauważyć niepowtarzalność i odrębność każdego człowieka, współdziałać z innymi, nauczyć się rozwiązywać konflikty, planować i realizować z innymi wspólne cele.

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w procesie systematycznych obserwacji w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Tworzą warunki do aktywności dziecka, odkrywania talentów i rozwijania zainteresowań. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci. W miarę potrzeb przedszkole zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

 Nasze zasady to:

 1. Organizujemy aktywność dziecka
 2. Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka
 3. Organizujemy środowisko, umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko
 4. Integrujemy proces wychowania i edukacji
Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są także do troski o własne zdrowie i aktywności w naturalnym otoczeniu. Aktywnie i wielozmysłowo poznają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać
i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, tolerancję, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków. Dzieci poznają tradycje
i uczestniczą i ich kultywowaniu. Ponadto placówka oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci i rodziców. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami.

Wykaz metod stosowanych w przedszkolu

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Są to: Metody czynne
 • Metoda samodzielnych doświadczeń
 • Metoda kierowania własną działalnością dziecka
 • Metoda zadań stawianych dziecku
 • Metoda ćwiczeń utrwalających
Metody oglądowe
 • Obserwacja i pokaz
 • Osobisty przykład nauczyciela
 • Udostępnianie sztuki (dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne)
Metody słowne
 • Rozmowy
 • Opowiadania
 • Zagadki
 • Objaśnienia i instrukcje
 • Sposoby społecznego porozumiewania się
 • Metody żywego słowa

Ponadto codzienna praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:
 • System edukacji przez ruch D.Dziamskiej
 • Metodę projektu
 • Twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, W. Sherborne
 • Metodę Dobrego Startu M.Bogdanowicz
 • Metodykę nauczania matematyki wg. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej, E.Zielińskiej
 • Metody aktywizujące
 • Aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss
 • Techniki twórczego myślenia

Współdziałanie ze środowiskiem i rodzicami

Rodzice są naszymi partnerami w tworzeniu klimatu działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką. Wśród form są m.in. uroczystości oraz warsztatowe spotkania. Opiekunowie dzieci mogą obserwować swoje pociechy w działaniu i włączyć się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Zapewniamy częste kontakty na linii przedszkole-dom. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci, troszczą się o skuteczny przepływ informacji oraz udzielają im pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwia podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola. Przedszkole włącza się w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości.
Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych. Rodzice wystawiają dla dzieci sztuki teatralne. Aktywność ta została poszerzona o nowe formy współpracy z przedszkolami i placówkami działającymi na rzecz edukacji.

Tradycje przedszkolne

Przedszkole posiada własne tradycje, co podkreśla odrębność i specyfikę placówki.
Przedszkole ma swoje logo oraz kalendarz imprez i wydarzeń:
 1. Czytanie bajek przez rodziców
 2. Sprzątanie świata
 3. Dzień chłopca
 4. Andrzejki dla dzieci i rodziców
 5. Mikołajki
 6. Wigilia
 7. Bal Karnawałowy
 8. Dzień Babci
 9. Sprzątanie Świata
 10. Dzień Ziemi
 11. Dzień Mamy
 12. Spartakiada przedszkolaków
 13. Dzień Dziecka
 14. Popołudnie w przedszkolu
 15. Pożegnanie 6-latków
 16. Dzień bez zabawek
 17. Chodzenie z lotkiem
Promuje swoją odrębność i specyfikę poprzez gazetkę Gadu Gadu, stronę internetową, a także gadżety m.in. koszulki.
Akcje przedszkolaków:
I ty możesz pomóc
List do chorego kolegi

Sylwetka absolwenta

Efektem wspólnej pracy kadry przedszkola i rodziców jest przedszkole, w którym dzieci czują się dobrze, bezpiecznie, do którego przychodzą z radością. Bez względu na swój potencjał intelektualny traktowane są jednakowo. Absolwent naszego przedszkola jest:
 • dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych
 • ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze
 • potrafi współdziałać w zespole
 • zainteresowany nauką i literaturą
 • samodzielny
 • aktywny w podejmowaniu działań
 • lubi działania twórcze
 • wrażliwy estetycznie
 • podejmuje działania przyjazne przyrodzie
 • akceptuje zdrowy styl życia
 • ma poczucie bycia Polakiem
 • otwarty na świat
KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY) na lata 2014-2017Rok 2014/2015
Kształtowanie poczucia przynależności narodowej poprzez poznanie legend, tradycji i obyczajów ludowych.
Rok 2015/2016
Dbam o swoje zdrowie-Edukacja zdrowotna i aktywność sportowa, odporność psychiczna i fizyczna warunkiem pomyślnego procesu wychowawczego. Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno-zdrowotnych, propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych , kierowanie się zasadami bezpieczeństwa.
Rok 2016/2017
Muzyka plastyką i ruchem malowana-Muzyka w kolorach tęczy
Dalsze zamierzenia i działania: W zakresie bazy:
 1. Wytapetowanie sali Krasnale
 2. Wymiana dywanów w dwóch salach
 3. Uzupełnienie instrumentów muzycznych
 4. Uzupełnienie księgozbioru dla dzieci i nauczycieli
 5. Doposażenie w zabawki , gry dydaktyczne i pomoce naukowe
  W zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:
 1. Skuteczne organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 2. Spotkania ze specjalistami: psychologiem, pedagogiem , logopeda, dietetykiem
 3. Dążenie do jednolitości oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych przedszkola i środowiska rodzinnego
 W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:
 1. Wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do systematycznego doskonalenia się
 2. Zachęcanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć poprzez publikacje
 W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:
 1. Udział w akcjach charytatywnych
 2. Zapraszanie ważnych osób do przedszkola: muzyk, malarz, poetka ludowa, leśniczy
 3. Dalsza współpraca z biblioteką, parafią, Stowarzyszeniem Gospodyń Wiejskich w Chojnie

 

Odwiedziło nas

007013
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Ogółem
170
111
380
1544
7013
Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.