^Powrót na górę
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Koncepcja pracy

Koncepcja

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA W CHOJNIE NA LATA 2022-2027

 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
2. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla
szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły
I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz
kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356, z 2018 r. poz. 1679 oraz z 2021 r. poz. 1533)
3. Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół
i placówek (Dz. U. z 2020 r. poz. 2198).
4. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551 oraz z 2021 r. poz. 1618)
5. Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.
6. Statut Przedszkola Publicznego w Chojnie.

„Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie świat”.
Robert Fulghum

Graj uczciwie. Sprzątaj po sobie. Umyj ręce przed jedzeniem. Zachowaj podziw dla świata. To tylko niektóre z uniwersalnych zasad, które przyswajamy jeszcze w przedszkolu.
W myśl powyższego credo dążyłam i dążyć będę do pełnego rozwoju dziecka na miarę jego możliwości i wieku. Dziecka szczęśliwego, samodzielnego, które zadaje pytania, chce działać, które z pomocą nauczyciela przezwycięża swoją niepewność, chce poznawać najbliższe otoczenie: smaki, zapachy, słowa, odczucia, ludzi. Przedszkolaka uczącego się „pod czujnym okiem” pedagoga prostych działań, bezpiecznego zachowania, rozwiązywania trudnych dla niego sytuacji, rozmowy z rówieśnikami oraz z osobami dorosłymi, okazywania uczuć- zarówno tych radosnych, jak i tych smutnych. Nabywa umiejętności panowania nad złością ale również empatii wobec drugiego człowieka. Bo dziecko chce być dobre.

CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA
1. Priorytetem naszej działalności jest wspomaganie całościowego rozwoju i edukacji dzieci z indywidualnymi potrzebami i możliwościami, zmierzającego do osiągnięcia gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
2. Zapewnienie dzieciom akceptacji, bezpieczeństwa i poszanowania ich praw.
3. Wychowanie w duchu poszanowania ogólnie przyjętych norm społecznych oraz kształtowanie postaw patriotycznych.
4. Wspieranie i zachęcanie dzieci do podejmowania działań badawczych, twórczych, a także do samodzielnego formułowania wniosków.
5. Doskonalenie jakości pracy przedszkola poprzez ścisłą współpracę z rodzicami, nauczycielami – specjalistami, osobami współdziałającymi z placówką oraz z środowiskiem lokalnym.

KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA :
1. Zapewnienie dzieciom warunków do bezpiecznego i higienicznego pobytu w przedszkolu.
2. Stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi dzieci: życzliwości, akceptacji i bezpieczeństwa.
3. Kształtowanie u dzieci postaw społecznie przyjętych: życzliwości, empatii, wzajemnego szacunku, kulturalnego zachowania.
4. Stwarzanie okazji do: kreatywnego myślenia i działania dzieci (tworzenie sytuacji edukacyjnych, które inicjują podejmowanie działań np.: eksperymentowanie, odkrywanie- poznawanie świata przyrody i techniki) oraz rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci.
5. Kształtowanie samodzielności w codziennych sytuacjach, umiejętności radzenia sobie z emocjami i nawiązywania pozytywnych relacji międzyludzkich.
6. Podejmowanie działań uwzględniających potrzeby i tradycje środowiska lokalnego.
7. Kształtowanie postawy małego patrioty.
8. Kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci.
9. Respektowanie praw dzieci.
10. Przedszkole nastawione jest na rozwój zawodowy każdego nauczyciela, który jest odpowiedzialny za pracę z wychowankiem. Dostosowanie potrzeb kształcenia nauczycieli do potrzeb edukacyjnych placówki.
11. Podążając za wymogami współczesnego świata, wykorzystujemy nowoczesne rozwiązania w edukacji przedszkolnej dostosowując się do aktualnej sytuacji edukacyjnej, epidemiologicznej jednocześnie uwzględniając potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.
12. Nauczyciele wychowania przedszkolnego wspólnie realizują działania i cele zawarte w koncepcji pracy placówki.
13. Współdziałamy z rodzicami: udzielamy informacji dotyczących rozwoju dziecka, wskazujemy metody, formy pracy z dziećmi i realizujemy pomoc psychologiczno – pedagogiczną w formach wymienionych w statucie przedszkola oraz organizujemy szkolenia, spotkania ze specjalistami z PPP w Rawiczu dla rodziców.
MISJA
• Nasz zespół to grono młodych ludzi, którzy działają z pasją. Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje, ustawicznie dokształca się podnosząc swoje umiejętności i warsztat pracy z małym dzieckiem.
• Wychowawcy ściśle współpracują ze specjalistami (neurologopedą, pedagogiem i psychologiem z PPP w Rawiczu).
• Jednym z edukacyjnych zadań wychowania przedszkolnego jest nauka języka nowożytnego przez zabawę i doświadczanie. Pomimo braku nauczyciela języka angielskiego, nauczyciele dążą do realizacji zadań z podstawy programowej ucząc dzieci podstawowych zwrotów i słów w języku angielskim poprzez zabawy muzyczno-słowno-ruchowe, gry i inne działania w formie zabawy, korzystając z różnorodnych pomocy dydaktycznych.
• Zadanie dla dyrektora przedszkola: zatrudnienie nauczyciela języka angielskiego.
• Propagujemy zdrowy styl życia, starając się kształtować w dzieciach postawę małego ekologa, podstawy edukacji prozdrowotnej oraz zachowania przyjazne przyrodzie.
• Misją przedszkola jest stworzenie placu zabaw- miejsca rozwoju sprawności fizycznej, kreatywnej zabawy.
• Obchodzimy święta i wydarzenia zgodnie z polską tradycją. Zapoznajemy dzieci z tradycjami i kulturą regionalną.
• Angażowanie rodziców do pracy na rzecz rozwoju przedszkola. Uczynienie z nich naszych sojuszników, doradców i partnerów.
• W miarę możliwości udoskonalamy i wzbogacamy bazę lokalową przedszkola o nowe zabawki, sprzęt gimnastyczny, a także urozmaicamy zasoby naszej biblioteki.
• Systematycznie podejmujemy działania w celu promowania naszego przedszkola w środowisku lokalnym. Zespół pracowników obsługi wspiera nauczycieli w codziennych obowiązkach w tworzeniu jak najlepszych warunków do nauki, zabawy i rozwoju dzieci.
• Praca z dzieckiem to nie tylko przekazywanie wiedzy ale również kształtowanie rozwoju emocjonalnego i społecznego- uczymy wychowanków jak działać, żeby osiągnąć powodzenie, radzić sobie z trudnymi sytuacjami i cieszyć się swoimi osiągnięciami, jednocześnie rozwijamy ich empatię oraz zdolność do współdziałania w małych i dużych zespołach.

WIZJA PRZEDSZKOLA.
W naszym przedszkolu edukacja, opieka i wychowanie uzupełniają się wzajemnie, tworząc bezpieczną i pełną akceptacji przestrzeń do rozwoju dzieci.
Wychowawcy pracują różnorodnymi metodami ujętymi w Koncepcji Pracy Przedszkola. Traktujemy nasze przedszkolaki z należną im uwagą, pomagamy odkryć drzemiący w nich potencjał i dostrzegamy kiełkujące talenty. Przygotowujemy do roli ucznia ciekawego i otwartego na świat, świadomego swoich możliwości. Jesteśmy otwarci na współpracę z Rodzicami, których głos uważamy za doradczy i ważny w realizacji celów, jakie stawiamy sobie w codziennej pracy w celu wszechstronnego rozwoju naszych wychowanków. Dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Radę Rodziców zakupiliśmy mini szklarnie- zamierzamy utworzyć małe ogródki dla każdej grupy wiekowe i zaangażować dzieci w uprawę i pielęgnację roślin. Chcąc zaangażować Rodziców w kolejne wspólne działania będziemy organizowali Akcję „Rodzinne sadzenie lasu” w współpracy z Nadleśnictwem Piaski.
Cała Społeczność przedszkolna dba o atmosferę życzliwości i wzajemnie się wspiera, dzięki czemu dzieci czują się tutaj bezpiecznie i miło, a przedszkole traktują jak „swoje miejsce”. Sale zajęć są przyjazne dla dzieci, wyposażone w atrakcyjne i rozwijające pomoce dydaktyczne. Nasze przedszkole posiada logo, które umieszczamy na dyplomach, podziękowaniach dla dzieci i Przyjaciół przedszkola. Kolejnym „krokiem” będzie napisanie i skomponowanie Hymnu Przedszkola w Chojnie. Projekt na najbliższy czas dla Przedszkola w Chojnie to stworzenie bezpiecznego, funkcjonalnego i rozwijającego sprawność fizyczną Placu Zabaw. Miejsca, gdzie dzieci będą mogły realizować swoje potrzeby rozwojowe- zaspokojenie potrzeby ruchu i zabawy na świeżym powietrzu, a poprzez uprawianie i pielęgnację własnego ogródka rozwinięcie ich zainteresowań przyrodniczych i ekologicznych. Nasze działania mają na celu wykształcenie u naszych wychowanków zdrowych nawyków, ale przede wszystkim zainicjowanie rozwoju świadomości i troski o własny dobrostan psychiczno- fizyczny. Nasze przedszkolaki dzielą się z innymi i pomagają sobie nawzajem, uczestniczą wraz z rodzicami w akcjach charytatywnych, uczą się empatii. Wierzymy, że nasi wychowankowie wyposażeni w cechy, umiejętności i wartości zdobyte w naszym przedszkolu, przekroczą próg klasy pierwszej z uśmiechem i pewnością siebie, że w szkole odnajdą przyjaciół i będą kontynuować swój aktywny, twórczy rozwój. Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte na świat i drugiego człowieka, twórcze, komunikatywne, gotowe do podejmowania nowych edukacyjnych wyzwań. Są świadomi, że niepowodzenia mogą się zdarzyć, nie stanowią one jednak końca starań, a jedynie wskazówkę, że należy znaleźć inne rozwiązanie i spróbować ponownie.
PROGRAMY I METODY AKTYWIZUJĄCE REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU
Pracujemy zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r., oraz wybranymi przez nauczycieli programami przedstawionymi corocznie w zestawie programów.
METODY AKTYWIZUJĄCE:
• Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz.
• Metoda Projektu.
• Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.
• Dziecięca matematyka: wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.
• Aktywne słuchanie muzyki Batii Strauss i M. Tomaszewska.
• Edukacja przez ruch D. Dziamskiej.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM
Efektywniejsze osiągnięcie zamierzonych celów wychowawczych i edukacyjnych związane jest ze ścisłą współpracą z lokalnym środowiskiem, jak również środowiskiem dalszym w obszarze województwa wielkopolskiego, czy też akcje ogólnokrajowe. Prowadzona jest ona systematycznie i związana jest z zadaniami, które realizuje przedszkole.
Tradycje przedszkolne:
1. Akcja: „Dorośli czytają dzieciom”;
2. Współpraca z Biblioteką w Chojnie.
3. Akcja : „Sprzątanie świata”;
4. Bieg po zdrowie;
5. Konkurs recytatorski.
6. Mikołajki;
7. Wigilia;
8. Akcje: „I ty możesz pomóc”;
9. Dzień babci i dziadka;
10. Konkurs Piosenki Przedszkolnej.
11. Tydzień Kultury Chazackiej.
12. „Kuchcikowo”;
13. Kiermasze.
14. Zielony Dzień w Osieku.
15. Dzień Mamy;
16. Spartakiada przedszkolna.
17. Konkurs dla dzieci 6 letnich: „Mądra główka”;
18. Pożegnanie sześciolatków.

MODEL ABSOLWENTA NASZEGO PRZEDSZKOLA
• Absolwent naszego przedszkola jest kreatywny, radosny i ciekawy świata.
• Propaguje postawę proekologiczną i posiada ukształtowane nawyki prozdrowotne.
• Preferuje i dba o aktywność fizyczną.
• Buduje swoje poczucie wartości w oparciu o wybór właściwych wzorców postępowania.
• Współdziała w grupie rówieśniczej, jest kulturalny, przestrzega ustalonych reguł i rozumie konieczność ich przestrzegania dla bezpieczeństwa swojego oraz kolegów.
• Jest wrażliwy i uważny na potrzeby rówieśników, dzieli się z nimi swoją wiedzą oraz wspiera w trudnościach.
• Bez obaw występuje publicznie, z odwagą reprezentuje grupę oraz przedszkole.
• Jest gotowy do kolejnego etapu edukacyjnego, jego gotowość do klasy pierwszej stoi na wysokim poziomie.
• Ze swobodą porusza się w świecie multimediów, zna i przestrzega zasady korzystania z technologii komputerowej.
• Rozwija swoje zainteresowania i odkrywa talenty.
• Podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego.
• Rozumie potrzebę organizowania akcji charytatywnych, jest wrażliwy na trudności, biedę, chorobę drugiego człowieka
• Z zaangażowaniem wzbogaca wiedzę o swoim otoczeniu i tradycjach, zna zwyczaje charakterystyczne dla środowiska lokalnego.
• Zna swoją tożsamość - jest dumny, że jest Polakiem i z szacunkiem prezentuje polskie wartości.

KRYTERIA SUKCESU
MOCNE STRONY:
1. Wykwalifikowany i twórczy zespół nauczycieli.
2. Dbałość o wszechstronny rozwój dziecka.
3. Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
4. Dobry poziom przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
5. Udział dzieci w konkursach wewnątrz przedszkolnych i poza przedszkolnych.
6. Dbanie o wystrój w otoczeniu przedszkola.
7. Duże, słoneczne sale z widokiem na zieleń.
8. Możliwość dobrego zagospodarowanie terenu na placu zabaw przedszkola.
9. Bogaty kalendarz uroczystości przedszkolnych.
10. Życzliwa atmosfera w zespole pracowników sprzyjająca współpracy.
11. Dobre i owocne relacje z Radą Rodziców, sprzyjające inicjatywom i przedsięwzięciom na rzecz przedszkola.
12. Rodzice są zainteresowani tym co się dzieje w przedszkolu, chętni do pomocy w realizacji projektów.
13. Uroczystości na wysokim poziomie artystycznym.
14. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
15. Stosowanie metod aktywizujących.
16. Dostosowanie jadłospisu do dzieci z alergią pokarmową oraz wskazaniami dietetycznymi rodziców.
17. Posiłki przygotowywane z produktów naturalnych.

W naszym przedszkolu dziecko:
• Poznaje swoje prawa i obowiązki.
• Czuje się bezpiecznie.
• Rozwija się twórczo.
• Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.
• Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.
• Buduje pozytywny obraz samego siebie.
• Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.

W naszym przedszkolu rodzice:
• Uzyskują pomoc specjalistów.
• Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
• Rodzice są stroną aktywną – otwarcie mówią o swoich spostrzeżeniach dotyczących funkcjonowania przedszkola. Oddziałują na pracę placówki.
• Korzystają z indywidualnych konsultacji z nauczycielami.
• Przekazują istotne informacje dotyczące swojego dziecka, celem doboru odpowiednich metod, sposobów ulepszania pracy z dzieckiem w przedszkolu.

W naszym przedszkolu nauczyciele:
1. Aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z przepisami prawa oraz w oparciu o wewnętrzne regulaminy i procedury przedszkola.
2. Są aktywni i otwarci na nowe pomysły.
3. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
4. Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach.
5. Uzyskują kolejne stopnie awansu zawodowego.
6. Zapraszają rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków przedszkola.
7. Działają refleksyjnie, wyciągają wnioski z własnych działań.
8. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami młodszymi stażem, stopniem awansu lub doświadczeniem.
9. Rzetelnie informują rodziców o wynikach pracy dzieci, podsumowując ich rozwój na zebraniach śródrocznych oraz będąc dostępnym i otwartym na spotkaniach indywidualnych z rodzicami.

PROMOCJA PRZEDSZKOLA
Działania promocyjne obejmują:
• prezentowanie życzliwej postawy przez wszystkich pracowników przedszkola wobec rodziców i interesantów,
• dbałość o dobrą i rzetelną opinię o placówce w środowisku lokalnym,
• upowszechnianie logo przedszkola,
• pisanie artykułów prasowych do lokalnych gazet dotyczące wydarzeń z życia przedszkola,
• prowadzenie strony internetowej placówki, prezentowanie tygodniowych planów, zdjęć, informacji związanych z jej funkcjonowaniem,
• prezentacja zajęć online dla rodziców, babć, dziadków min. w ramach imprez mających miejsce w przedszkolu na platformie Microsoft Teams oraz zdjęć, filmików również na stronie internetowej przedszkola,
• rozmowy indywidualne wychowawców z rodzicami w zależności od potrzeb,
• spotkania z ciekawymi osobami, pracującymi w różnych zawodach,
• uczestniczenie w konkursach wewnątrz przedszkolnych oraz w konkursach poza przedszkolnych,
• współdziałanie dzieci, ich rodziców oraz pracowników przedszkola w akcjach charytatywnych oraz innych działaniach na rzecz przedszkola , środowiska lokalnego,
• kultywowanie tradycji regionalnych wspólnie z mieszkańcami Chojna,
• dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku.

PRIORYTETY ROZWOJU NA LATA 2022 – 2027
Szczegółowe zadania i sposoby realizacji znajdą się w rocznych planach pracy przedszkola opracowywanych w kolejnych latach.
1. Tworzenie środowiska wychowawczego opartego na wartościach zawartych w Konwencji Praw Dziecka i zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Kształtowanie postaw dzieci - szanowania innych oraz siebie. Uwrażliwianie dzieci na pomoc drugiemu człowiekowi. Sprzyjanie rozwojowi uczciwości, tolerancji, odpowiedzialności, jedności, pokoju i patriotyzmu.
2. Promowanie bezpiecznego i zdrowego stylu życia dziecka w domu i przedszkolu.
Podejmowanie działań kształtujących nawyki prozdrowotne dzieci - rozumienie potrzeby dbania o własne zdrowie, bezpieczeństwo, rozwój fizyczny . Kształtowanie u dzieci samodyscypliny.
3. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne. Kształtowanie poczucie własnej wartości.
4. Uwrażliwianie wychowanków na potrzeby dbania o środowisko naturalne; organizowanie warunków do kształtowania właściwych nawyków proekologicznych. Rozumienie roli czystego powietrza, wody dla prawidłowego rozwoju roślin, zwierząt i ludzi. Pielęgnowanie hodowli roślin i warzyw. Kształtowanie przyjaznego stosunku do zwierząt.
5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. Promocja placówki i zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego. Podtrzymywanie tradycji. Udział w akcjach charytatywnych. Udział w konkursach oraz w niektórych imprezach o charakterze lokalnym.

Opracowała Paulina Wojtkowska z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców Przedszkola w Chojnie.

 

Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.