^Powrót na górę
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Koncepcja pracy

Koncepcja

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA W CHOJNIE NA LATA 2017-2022

Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu-o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.

Robert Fulghum

Nadrzędną wartością edukacji i zarazem jej celem jest rozwój dziecka. Dzieciństwo jest okresem najbardziej intensywnych zmian rozwojowych, które warunkują wszystko to, co kształtować się będzie w następnych etapach życia. Proces edukacyjny wymaga uważnego obserwowania postępowania dziecka i podążania mu z pomocą w takich sytuacjach i w takim zakresie, w jakim ono tego potrzebuje. Nakłada to na nas pedagogów, olbrzymią odpowiedzialność, której musimy sprostać.

W związku z powyższym należy tworzyć, jak najlepsze warunki do harmonijnego rozwoju powierzonych naszej opiece dzieci we współpracy z wszystkimi pracownikami przedszkola, rodzicami i instytucjami lokalnego środowiska. Do realizacji wizji funkcjonowania przedszkola, potrzebne jest zaangażowanie wszystkich osób zatrudnionych w placówce. Bardzo ważną grupą pracowników przedszkola są nauczyciele. Należy zgodzić się z tezą Z. Włodarskiego, iż: "Tajemnica powodzenia pedagogicznego tkwi nie tyle w idealnych programach, ale w tym, kim są wychowawcy – nauczyciele”.

Mam przyjemność współpracować z pedagogami, których profesjonalność, osobowość i zaangażowanie cenię wysoko. I dlatego zamierzam kontynuować współpracę z radą pedagogiczną opartą na demokratycznych zasadach. Pracownicy administracyjno – obsługowi są także współgospodarzami placówki. Jestem otwarta na ich nowe pomysły dotyczące usprawnienia funkcjonowania placówki. W przedszkolu panuje życzliwa i przyjazna atmosfera wśród wszystkich pracowników.

Demokratyzacja życia, konkurencja na rynku edukacyjnym, uregulowania prawne dotyczące funkcjonowania w przedszkolu rodziców, podstawowe cele przedszkola to przesłanki decydujące o współpracy dwóch środowisk: przedszkolnego i rodzinnego. Dla mnie zawsze był to bardzo ważny elementem pracy, ponieważ łączy nas wspólny cel: wspieranie i stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka.

Pełniąc funkcję dyrektora zamierzam kontynuować wypracowane formy współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia kierunku wychowania pomiędzy domem rodzinnym, a przedszkolem i poszukiwanie nowych, jeszcze bardziej atrakcyjnych. Liczę na uzyskanie dobrych efektów pracy, co będzie wynikało z integrowania celów nauczycieli i innych pracowników z celami rozwoju przedszkola przy wsparciu i akceptacji rodziców i lokalnego środowiska. Jednym z głównych warunków skutecznej realizacji zadań przedszkola jest integracja wszystkich podmiotów wokół wspólnie wypracowanych celów i wizji.

Sprawowanie funkcji dyrektora placówki oświatowej, wiąże się z powierzeniem osobie kierującej wielu zadań i wynikających z nich kompetencji. Organizacja i zarządzanie przedszkolem wymaga od dyrektora pełnienia wielu ról tj.:

 1. kierującego przedszkolem, czyli organizującego struktury wewnętrzne placówki i procesy dydaktyczne;
 2. opiekuna wychowanków i gwaranta ich praw, inicjując i wdrażając programy opiekuńcze, zapewniając bezpieczeństwo w czasie zajęć w przedszkolu i organizowanych poza jego obiektem;
 3. lidera zmian edukacyjnych w przedszkolu, który ukazuje społeczności wyzwania cywilizacyjne, społeczne i edukacyjne, inspiruje i motywuje nauczycieli do rozwoju zawodowego, osobowego i społecznego;
 4. pracodawcy i kierownika zakładu pracy, który rekrutuje zespół pracowniczy, ocenia pracę nauczycieli i innych pracowników, reguluje warunki i organizację pracy w instytucji, ocenia dorobek zawodowy w trakcie procedur awansowych, przyznaje nagrody i wyróżnienia, motywuje pracowników i prowadzi politykę kadrową, najbardziej zbieżną z zadaniami i programem rozwoju placówki, troszczy się o infrastrukturę lokalową i materialno–techniczną placówki oraz o zapewnienie placówce (i racjonalne wydawanie) środków finansowych;
 5. przewodniczącego rady pedagogicznej, organizującego obrady organu i im przewodniczenie, wnoszącego projekty planów i programów w celu ich uchwalenia, realizującego prawomocne uchwały rady oraz systematycznie informującego ją o wynikach prowadzonego przez siebie nadzoru pedagogicznego, o treściach raportu jakości pracy przedszkola i o wszystkich aspektach funkcjonowania placówki;
 6. koordynatora systemu kierowania przedszkolem, dbającego o prawidłowy przepływ informacji między organami placówki (dyrekcja, rada pedagogiczna, rada rodziców), informującego organy kolegialne o funkcjonowaniu placówki, realizującego uchwały i wnioski tych organów;
 7. menadżera oświaty, który dba o sponsoring i lobbing na rzecz swojej placówki;
 8. reprezentującego przedszkole, firmując swoim podpisem wszystkie oficjalne dokumenty przedszkola, reprezentując placówkę w kontaktach z organami wyższymi i mediami.
 9. Osoby sprawującej nadzór pedagogiczny, którego celem jest jakościowy rozwój placówki z ukierunkowaniem na rozwój wychowanka i rozwój zawodowy nauczyciela.

Te role zamierzam dobrze wypełniać. Ponadto chciałabym kontynuować, ale też udoskonalać to, co sprawdziło się w naszej placówce, a sprzyja rozwojowi wychowanków.

Misja przedszkola

 1. Jesteśmy przedszkolem spełniającym oczekiwania dzieci, rodziców i nauczycieli.
 2. Promującym postawy twórcze i aktywne.
 3. Zapewniającym poczucie bezpieczeństwa wychowankom.
 4. Współpracującym z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 5. Wspierającym działania wychowawcze rodziny.
 6. Umożliwiającym dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej.

Wizja przedszkola

Organizacja oraz zasoby rzeczowe i osobowe przedszkola

Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne. Dla zapewnienia sposobu na kreatywne rozwiązywanie problemów i tworzenie nowych perspektyw powołano zespoły zadaniowe. Kadra tworzy rzeczowy klimat współdziałania. W przedszkolu panuje (miedzy dziećmi – rodzicami – pracownikami) atmosfera życzliwości i partnerstwa. Przedszkole systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania i edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie.

Pomieszczenia przedszkolne, jego wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne pozwalają na realizację przyjętych programów. Zadbane meble i kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu.

  Istota procesów zachodzących w przedszkolu i efekty

Koncepcja pracy respektuje cztery filary nowoczesnej edukacji:

- uczyć się, aby wiedzieć (wiedza)

Wiedza to środek i cel ludzkiego życia. Pozwala na komunikowanie, rozwijanie umiejętności, rozumienie świata Daje radość rozumienia, poznawania i odkrywania. Istotna jest sprawność procesów poznawczych.

- uczyć się, aby działać (umiejętności)

W codziennej rzeczywistości istotne są różnorodne kompetencje, dzięki którym człowiek radzi sobie z różnymi zadaniami i problemami.

- uczyć się, aby być (system wartości i postaw)

Dzięki edukacji człowiek powinien kształcić samodzielne, krytyczne myślenie, wypracować sądy, podejmować decyzje w różnych okolicznościach życia. Ważne są różnorodne doświadczenia, które mają pomóc w ukształtowaniu systemu postaw, wzbogacić osobowość, przygotować do „bycia” i pełnienia ról.

- uczyć się, aby żyć wspólnie z innymi (pokojowe współistnienie i współdziałanie całej ludzkości)

Ważne jest, aby odkryć siebie, zauważyć niepowtarzalność i odrębność każdego człowieka, współdziałać z innymi, nauczyć się rozwiązywać konflikty, planować i realizować z innymi wspólne cele. Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w procesie systematycznych obserwacji w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Tworzą warunki do aktywności dziecka, odkrywania talentów i rozwijania zainteresowań. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci. W miarę potrzeb przedszkole zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Działania przedszkola

Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są także do troski o własne zdrowie i aktywności w naturalnym otoczeniu. Aktywnie i wielozmysłowo poznają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, tolerancję, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków. Dzieci poznają tradycje i uczestniczą i ich kultywowaniu. Ponadto placówka oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci i rodziców. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami.

Wykaz metod stosowanych w przedszkolu

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

 Metody czynne

 1. Metoda samodzielnych doświadczeń.
 2. Metoda kierowania własną działalnością dziecka.
 3. Metoda zadań stawianych dziecku.
 4. Metoda ćwiczeń utrwalających.

Metody oglądowe:

 1. Obserwacja i pokaz.
 2. Osobisty przykład nauczyciela.
 3. Udostępnianie sztuki / dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne/.

Metody słowne:

 1. Rozmowy.
 2. Opowiadania.
 3. Zagadki.
 4. Objaśnienia i instrukcje.
 5. Sposoby społecznego porozumiewania się.

Ponadto codzienna praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:

 1. Metodę Dobrego Startu M.Bogdanowicz jako metodę wiodącą w przedszkolu.
 2. Metodę projektu.
 3. Twórcze metody aktywności ruchowej: Labana,W.Sherborne .
 4. Metodykę nauczania matematyki wg. E.Gruszczk-Kolczyńskiej .
 5. Metody aktywizujące.
 6. Aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss.
 7. System edukacji przez ruch D.Dziamskiej.

Współdziałanie ze środowiskiem i rodzicami

Rodzice są naszymi partnerami w tworzeniu klimatu działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką. Wśród form są m.in. uroczystości oraz warsztatowe spotkania. Opiekunowie dzieci mogą obserwować swoje pociechy w działaniu i włączyć się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Zapewniamy częste kontakty na linii przedszkole-dom. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci, troszczą się o skuteczny przepływ informacji oraz udzielają im pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwia podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola. Przedszkole włącza się w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych.

Aktywność ta została poszerzona o nowe formy współpracy z przedszkolami i placówkami działającymi na rzecz edukacji.

Tradycje przedszkolne

Przedszkole posiada własne tradycje, co podkreśla odrębność i specyfikę placówki.

Przedszkole ma swoje logo oraz kalendarz imprez i wydarzeń:

 1. Czytamy dzieciom.
 2. Sprzątanie świata.
 3. Mikołajki.
 4. Wigilia .
 5. Jasełka.
 6. Bal Karnawałowy.
 7. Dzień Babci i Dziadka.
 8. Rodzice –dzieciom.
 9. Sprzątanie Świata.
 10. Chodzenie z lotkiem.
 11. Zielony Dzień w Osieku.
 12. Dzień Mamy.
 13. Spartakiada Przedszkolaków.
 14. Popołudnie w przedszkolu
 15. Pożegnanie sześciolatków.
 16. Kuchcikowo.

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę poprzez gazetkę Gadu-Gadu , stronę internetową oraz folder.

Sylwetka absolwenta

Absolwent naszego przedszkola jest:

 1. Dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych.
 2. Ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze .
 3. Potrafi współdziałać w zespole.
 4. Jest samodzielny.
 5. Aktywny w podejmowaniu działań .
 6. Wrażliwy estetycznie.
 7. Podejmuje działania przyjazne przyrodzie.
 8. Akceptuje zdrowy styl życia.
 9. Ma poczucie bycia Polakiem .

KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY) NA LATA 2017-2022

W zakresie opieki, wychowania i dydaktyki:

 1. Diagnozowanie oczekiwań dzieci, rodziców i nauczycieli w celu doskonalenia dalszej pracy przedszkola.
 2. Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzanie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu.
 3. Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnych formach działalności muzycznej, plastycznej, ruchowej.
 4. Doskonalenie sprawności psychomotorycznej dziecka.
 5. Kształcenie poczucia tożsamości narodowej – jestem Polakiem oraz zachowań kulturalnych względem innych.
 6. Organizowanie akcji charytatywnych uwrażliwiających dzieci na pomoc drugiemu człowiekowi.
 7. Wspierania uzdolnień dzieci i objęcie opieką dzieci tych, które potrzebują wsparcia w zakresie edukacji oraz materialnego.

W zakresie zarządzania:

 1. Tworzenie warunków do bezpiecznej zabawy i nauki dzieciom, nauczycielom do spokojnej, systematycznej i kreatywnej pracy nastawionej na dziecko.
 2. Gospodarność i kontrola w wydawaniu planowych środków budżetowych oraz pozyskanych od sponsorów i przyjaciół przedszkola.
 3. Stworzenie jeszcze skuteczniejszego sposobu informacji w relacjach dyrektor- rodzic.
 4. Utrzymanie w przedszkolu życzliwej atmosfery pomiędzy pracownikami placówki.
 5. Kultywowanie tradycji przedszkolnej w postaci organizacji wycieczek dla pracowników i emerytów, spotkań z okazji jubileuszy.
 6. Systematyczne doskonalenie wszystkich pracowników placówki.
 7. Utrzymywanie i doskonalenie relacji z rodzicami oraz partnerami lokalnymi.

W zakresie poprawy bazy dydaktycznej:

 1. Zakup nowej zmywarki do przedszkola.
 2. Wymalowanie hollu przedszkola.
 3. Wymalowanie pokoju nauczycielskiego i biura.
 4. Zaadaptowanie łazienki umieszczonej w lewym skrzydle budynku dla grupy dzieci 3-4 letnich.
 5. Zakup zabawek, filmów i książek edukacyjnych dla dzieci oraz pomocy dydaktycznych dla nauczycieli.
 6. Nieustanna troska o bazę dydaktyczną przedszkola.

 

Odwiedziło nas

820074
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Ogółem
87
2278
2365
10284
820074
Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.